समाचार तथा सुचना

क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1 सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गरेको सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-06-14 सूचना हेर्नुहोस्
2 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/SQ/GOODS/21/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-06-14 सूचना हेर्नुहोस्
3 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/SQ/GOODS/20, 23 & 24/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-06-14 सूचना हेर्नुहोस्
4 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/SQ/GOODS/19, 22 & 25/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-06-14 सूचना हेर्नुहोस्
5 नयाँ योजना माग गर्ने सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-05-19 सूचना हेर्नुहोस्
6 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/15/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-04-09 सूचना हेर्नुहोस्
7 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/14/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-04-09 सूचना हेर्नुहोस्
8 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/13/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-04-09 सूचना हेर्नुहोस्
9 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/12/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-04-09 सूचना हेर्नुहोस्
10 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/09/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-15 सूचना हेर्नुहोस्
11 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/08/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-15 सूचना हेर्नुहोस्
12 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/07/080-81] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-15 सूचना हेर्नुहोस्
13 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/09/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-07 सूचना हेर्नुहोस्
14 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/08/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-07 सूचना हेर्नुहोस्
15 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/07/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-03-07 सूचना हेर्नुहोस्
16 मिति २०८०।१०।१६ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-30 सूचना हेर्नुहोस्
17 IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/06/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-19 सूचना हेर्नुहोस्
18 IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/05/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-19 सूचना हेर्नुहोस्
19 IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/04/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-18 सूचना हेर्नुहोस्
20 IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/03/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-18 सूचना हेर्नुहोस्
21 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/02/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-18 सूचना हेर्नुहोस्
22 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/01/080-81 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2024-01-18 सूचना हेर्नुहोस्
23 धरौटी रकम माग गर्न आउने सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-11-28 सूचना हेर्नुहोस्
24 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/31 & 32/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-06-27 सूचना हेर्नुहोस्
25 कार्यालय मालसामान सिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना (सूचना नं. १-०७९।८०) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-06-20 सूचना हेर्नुहोस्
26 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/23/079-80 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-05-10 सूचना हेर्नुहोस्
27 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/20/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-04-12 सूचना हेर्नुहोस्
28 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/20/079-80 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-04-05 सूचना हेर्नुहोस्
29 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/16/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-22 सूचना हेर्नुहोस्
30 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/13/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-22 सूचना हेर्नुहोस्
31 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/17/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
32 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/15/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
33 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/14/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
34 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/12/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
35 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/11/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
36 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/10/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
37 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/09/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-16 सूचना हेर्नुहोस्
38 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/16/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-14 सूचना हेर्नुहोस्
39 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/13/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-14 सूचना हेर्नुहोस्
40 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/08/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
41 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/07/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
42 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/12/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
43 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/15/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
44 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/19/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
45 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No. WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/06/079-80] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
46 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/18/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
47 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/17/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
48 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/14/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
49 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/11/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
50 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/10/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
51 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/09/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
52 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/05/079-90 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
53 मिति २०७९।०९।१२ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-27 सूचना हेर्नुहोस्
54 मिति २०७९।०९।८ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-23 सूचना हेर्नुहोस्
55 मिति २०७९।०९।४ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-19 सूचना हेर्नुहोस्
56 सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-06-15 सूचना हेर्नुहोस्
57 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.32/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-05-04 सूचना हेर्नुहोस्
58 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.31/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-05-04 सूचना हेर्नुहोस्
59 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.30/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-05-04 सूचना हेर्नुहोस्
60 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.23/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-17 सूचना हेर्नुहोस्
61 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.22/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-17 सूचना हेर्नुहोस्
62 पुनः सिलबन्दी Quotation अब्हान गरिएको सूचना (चैत्र २७, २०७८ ) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-10 सूचना हेर्नुहोस्
63 आशय पत्र -IFB No: 22/078-79/GOODS/WSSDO-KAILALI/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-07 सूचना हेर्नुहोस्
64 आशय पत्र -IFB No: 23/078-79/GOODS/WSSDO-KAILALI/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-07 सूचना हेर्नुहोस्
65 मिति २०७८।१२।०७ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित IOB/QUOTATION सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-03-21 सूचना हेर्नुहोस्
66 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.24/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-03-04 सूचना हेर्नुहोस्
67 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/20/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-03-04 सूचना हेर्नुहोस्
68 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/19/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-03-04 सूचना हेर्नुहोस्
69 मिति २०७८।११।०९ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित Financial Bid Opening सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-22 सूचना हेर्नुहोस्
70 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.21/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-17 सूचना हेर्नुहोस्
71 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.18/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-17 सूचना हेर्नुहोस्
72 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.17/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-17 सूचना हेर्नुहोस्
73 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.16/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-17 सूचना हेर्नुहोस्
74 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.15/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
75 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.14/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
76 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.13/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
77 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.12/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
78 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.11/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
79 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.10/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
80 सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.09/078-79] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-09 सूचना हेर्नुहोस्
81 आशय पत्रः -IFB No: 21/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
82 आशय पत्रः -IFB No: 18/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
83 आशय पत्रः -IFB No: 17/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
84 आशय पत्रः -IFB No: 16/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-08 सूचना हेर्नुहोस्
85 आशय पत्रः -IFB No: 15/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
86 आशय पत्रः -IFB No: 14/078-79/GOODS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
87 आशय पत्रः -IFB No: 13/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
88 आशय पत्रः -IFB No: 12/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
89 आशय पत्रः -IFB No: 11/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
90 आशय पत्रः -IFB No: 10/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
91 आशय पत्रः -IFB No: 09/078-79/WORKS/WSSDO/KAILALI खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-03 सूचना हेर्नुहोस्
92 Financial Bid Opening Notice [THE KATHMANDU POST - 2nd Feb, 2022] खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-02 सूचना हेर्नुहोस्
93 आशय पत्रः -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/04/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-13 सूचना हेर्नुहोस्
94 आशय पत्रः -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/05/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-13 सूचना हेर्नुहोस्
95 आशय पत्रः IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/06/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-13 सूचना हेर्नुहोस्
96 आशय पत्र -IFB No: WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/07/078-79 खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-13 सूचना हेर्नुहोस्
97 मिति २०७८।०९।१८ गते हिमालयन टाइम दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-02 सूचना हेर्नुहोस्
98 मिति २०७८।०८।२० गते प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-12-06 सूचना हेर्नुहोस्
99 मिति २०७८।०८।२९ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-12-15 सूचना हेर्नुहोस्
100 आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-08-29 सूचना हेर्नुहोस्
101 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि, काठमाडौँ (ठेक्का नं. 26/077-78/Goods/WSSDO) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-15 सूचना हेर्नुहोस्
102 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि, काठमाडौँ (ठेक्का नं. 25/077-78/Goods/WSSDO) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-15 सूचना हेर्नुहोस्
103 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - चन्द्रकिरण ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, काठमाडौँ (ठेक्का नं. 24/077-78/Goods/WSSDO) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-15 सूचना हेर्नुहोस्
104 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - अमित हार्डवेयर प्रा.लि., काठमाडौँ (ठेक्का नं. 23/077-78/Goods/WSSDO) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-15 सूचना हेर्नुहोस्
105 मिति २०७८।०२।२५ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-08 सूचना हेर्नुहोस्