सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि, काठमाडौँ (ठेक्का नं. 26/077-78/Goods/WSSDO)