सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/17/079-80]