मिति २०७८।०८।२९ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना