सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - चन्द्रकिरण ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, काठमाडौँ (ठेक्का नं. 24/077-78/Goods/WSSDO)