कार्यालय मालसामान सिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना (सूचना नं. १-०७९।८०)