सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No. WSSDO/KAILALI/NCB/WORKS/06/079-80]