डाउन्लोड्स

क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1 कंचनपुर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८०।८१ खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-10-01 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
2 कैलाली जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट २०८०।८१ खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-09-15 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
3 २०८० सालको सार्वजनिक बिदा (सुदूरपश्चिम प्रदेश) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-04-04 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
4 बि.सं.२०८० सालको सार्वजनिक विदा खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2023-04-14 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
5 २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा (सुदूरपश्चिम प्रदेश) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-07-01 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
6 कंचनपुर जिल्लाकाे आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत जिल्ला दररेट खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-07-25 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
7 बि.सं. २०७९ सालका सार्वजनिक विदा खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-07-01 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
8 कैलाली जिल्लाकाे आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत जिल्ला दररेट खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-08-03 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
9 नेपालका स्थानीयतहहरुको वडागत वर्गीकरण खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-12-15 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
10 २०७८ सालको सार्वजनिक बिदा (सुदूरपश्चिम प्रदेश) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-10-01 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
11 कैलाली जिल्लाको आ.व.०७८।७९ काे स्वीकृत जिल्ला दररेट खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-08-11 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
12 आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-28 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
13 प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-28 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
14 २०७८ सालको सार्वजनिक विदाहरु खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-01 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
15 कैलाली जिल्लाको आ.व.०७७।७८ काे स्वीकृत जिल्ला दररेट खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-15 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
16 खानेपानी उपभोक्ता समितिको दर्ता -नमूना बिधान (Unicode) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-07 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
17 खानेपानी उपभोक्ता समितिको दर्ता -नमूना बिधान (Font - Preeti) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-07 डाउन्लोड् गर्नुहोस्