मिति २०७८।०८।२० गते प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना