सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/WORKSS/31 & 32/079-80]