सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - अमित हार्डवेयर प्रा.लि., काठमाडौँ (ठेक्का नं. 23/077-78/Goods/WSSDO)