सम्झौता गर्न आउने सूचना [Tender No.WSSDO/KAILALI/NCB/GOODS/07/079-80]