मिति २०७८।११।०९ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित Financial Bid Opening सम्बन्धी सूचना