बोलपत्र

क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1 मिति २०७९।०९।१२ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-27 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
2 मिति २०७९।०९।०८ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-23 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
3 मिति २०७९।०९।०४ गते प्रकाशित IFB सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-12-20 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
4 पुनः सिलबन्दी Quotation अब्हान गरिएको सूचना (चैत्र २७, २०७८ ), २०७८ ) खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-04-10 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
5 मिति २०७८।१२।०७ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित IOB/QUOTATION सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-03-21 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
6 मिति २०७८।११।०९ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित Financial Bid Opening सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-22 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
7 मिति २०७८।१०।२८ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-02-11 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
8 मिति २०७८।०९।१८ गते हिमालयन टाइम दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2022-01-02 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
9 मिति २०७८।०८।२० गते प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-12-06 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
10 मिति २०७८।०८।२९ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-12-15 डाउन्लोड् गर्नुहोस्
11 मिति २०७८।०२।२५ गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना खा.पा.स.स.डि.का. कैलाली 2021-06-08 डाउन्लोड् गर्नुहोस्